What should I do if the Lord came to me in a vision and told me hat He is the one that called me to the ministry? 13 Do people in heaven know what is going on earth? Did Satan appear physically to tempt Jesus, or did he only appear in Jesus' mind? • Datapuwa't siya'y sumagot, at sinabi, Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawa't salitang lumalabas sa bibig ng Dios. What "Spirit" led Jesus into the desert to be tempted by Satan? Search Query: matthew. 1 Nang magkagayo'y inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo. Did Satan appear physically to tempt Jesus, or did he only appear in Jesus' mind? 8 3 Matthew 16:26 BIBLE TAGALOG VERSES "ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili English (US) Español Muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubhang mataas, at ipinamalas sa kaniya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan, at ang kaluwalhatian nila; Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? At nilibot ni Jesus ang buong Galilea, na nagtuturo sa mga sinagoga nila, at ipinangangaral ang evangelio ng kaharian, at nagpapagaling ng lahat ng sarisaring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubhang mataas, at ipinamalas sa kaniya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan, at ang kaluwalhatian nila; At sinabi niya sa kaniya, Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo, kung ikaw ay magpapatirapa at sasambahin mo ako. Matthew the Apostle, also known as Saint Matthew and as Levi, was, according to the New Testament, one of the twelve apostles of Jesus.According to Christian traditions, he was also one of the four Evangelists and thus is also known as Matthew the Evangelist, a claim rejected by the majority of modern biblical scholars.. Facing the Storms of Life Matthew 8:23-27; 5. Vous avez cherché: matthew 25 (Anglais - Tagalog) Appel API; Contributions humaines. After fasting forty days and forty nights, he was hungry. 1:1 Ang aklat ng lahi ni Jesucristo, na anak ni David, na anak ni Abraham. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Matthew 4 Mateo 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. Matthew. • To Get the Full List of Definitions: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 4 . What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. What did Jesus mean when He said, "Follow me"? Nang magkagayo'y dinala siya ng diablo sa bayang banal; at inilagay siya sa taluktok ng templo. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. The Cost of Discipleship or Fickle Followers Matthew 8:14-22; 4. 3 At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kaniya, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay ipagutos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Matthew 4:4 is the fourth verse of the fourth chapter of the Gospel of Matthew in the New Testament. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Nasusulat din naman, Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Dios. (Isaiah 45:7). At sa kaniya'y sinabi, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay magpatihulog ka: sapagka't nasusulat, Siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo: at, Aalalayan ka ng kanilang mga kamay, Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. 4 English-Tagalog Bible. Matthew 4 The Temptation of Jesus. 9 Matthew's Personal Testimony Matthew 9:9-13 ; 8. 12 Ang lupa ni Zabulon at ang lupa ni Neftali, Sa gawing dagat, sa dako pa roon ng Jordan, Galilea ng mga Gentil. 2 Votes, Matthew 4:8 - 11 Tagalog 1905 Matthew 4. At nang siya'y makapagayunong apat na pung araw at apat na pung gabi, sa wakas ay nagutom siya. Matthew « Previous | Next » Book of Matthew discusses the lineage, birth, and early life of Christ in the first two chapters. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea, na nagtuturo sa mga sinagoga nila, at ipinangangaral ang evangelio ng kaharian, at nagpapagaling ng lahat ng sarisaring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus, at magsabi, Mangagsisi kayo; sapagka't malapit na ang kaharian ng langit. 3 At iniunat niya ang kaniyang kamay, at siya'y hinipo, na nagsasabi, Ibig ko; luminis ka. Nang magkagayo'y iniwan siya ng diablo; at narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. What would have been wrong with turning stones into "bread"? 9 Should we be involved in such activities? 1 Pagkatapos, # Heb. Matthew 4:1-11 - NIV: Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. What does "lest you dash your foot against a stone" mean? 5 When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, asking for help. 7 10 • Sinabi sa kaniya ni Jesus, Nasusulat din naman, Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Dios. 2 At nang siya'y makapagayunong apat na pung araw at apat na pung gabi, sa wakas ay nagutom siya. Did Christ err when He told the thief on the cross that he would be in paradise the day Christ died? 4 Nang magkagayo'y iniwan siya ng diablo; at narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Dernière mise à jour : 2019-10-02 Fréquence d'utilisation : 3 Qualité : Référence: Anonyme. Matthew 4:6 "And saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and in [their] hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone." At sinabi niya sa kanila, Magsisunod kayo sa hulihan ko, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. At paglakad sa dako roon ay nakita niya ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo, at ang kaniyang kapatid na si Juan, sa daong na kasama si Zebedeo na kanilang ama, na nagsisipaghayuma ng kanilang mga lambat; at sila'y kaniyang tinawag. At sa kaniya'y sinabi, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay magpatihulog ka: sapagka't nasusulat, Siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo: at, Aalalayan ka ng kanilang mga kamay, Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. 2 What would have been wrong with turning stones into "bread"? Infos. ... Nang magkagayo'y inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo. 5 It simply meant the devil gave up on the first temptation, so he tried another tactic. 5 Browse Sermons on Matthew 4:1-11. What did Jesus mean when He referred to Himself as “the Alpha and Omega” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13? Biblical T Shirts > Matthew 4:19 > Matthew 4:19 Tagalog. At pagdaka'y iniwan nila ang mga lambat, at nagsisunod sa kaniya. 1 How do we know that Jesus is the Great Physician? From there, the book discusses the ministry of Jesus. Should we be involved in such activities? Why did Jesus fast for 40 days in preparation for the devil's temptation? At nang siya'y makapagayunong apat na pung araw at apat na pung gabi, sa wakas ay nagutom siya. In the King James Version of the Bible the text reads: . At nang siya'y makapagayunong apat na pung araw at apat na pung gabi, sa wakas ay nagutom siya. 2 Votes. (1-2) Jesus is led to the place of temptation. matthew; gospel according to matthew. Did Christ err when He told the thief on the cross that he would be in paradise the day Christ died? A Man Whose Faith Amazed Jesus Matthew 8:5-13; 3. 1 Nang magkagayo'y inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo. What had God promised to the people mentioned in Hebrews 11 that they did not see before dying. The Temptation of Jesus Matthew 4. Where they Jewish? 2 Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son? 10 What "Spirit" led Jesus into the desert to be tempted by Satan? Study the Inner Meaning Chapter summary. Probably related with: English: Tagalog: matthew. At paglakad sa dako roon ay nakita niya ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo, at ang kaniyang kapatid na si Juan, sa daong na kasama si Zebedeo na kanilang ama, na nagsisipaghayuma ng kanilang mga lambat; at sila'y kaniyang tinawag. Come follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. 1 At nang siya'y makapagayunong apat na pung araw at apat na pung gabi, sa wakas ay nagutom siya. 23 Tagalog Bible: Matthew. Nang magkagayo'y sinabi sa kaniya ni Jesus, Humayo ka, Satanas: sapagka't nasusulat, Sa Panginoon mong Dios sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. 8:3. sumagot si Jesus, “Nasusulat, What does "cross" symbolize in the New Testament? 5 Votes, Matthew 4:6 2 After fasting forty days and forty nights, he was hungry. ‎Show Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia, Ep Matthew 4 - 30. At sinundan siya ng lubhang karamihang tao mula sa Galilea at Decapolis at Jerusalem at Judea at mula sa dakong ibayo ng Jordan. Matthew 4:2 At sinabi niya sa kanila, Magsisunod kayo sa hulihan ko, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Sign Up or Login. 2 At nang siya'y makapagayunong apat na pung araw at apat na pung gabi, sa wakas ay nagutom siya. 3 The tempter came to him and said, “If you are the Son of God, tell these stones to become bread.” 4 Jesus answered, “It is written: ‘Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.’ [] ” Read full chapter Who were the mid-wives? 3 Votes, Matthew 4:6 What does "cross" symbolize in the New Testament? • 6 At pagdaka'y iniwan nila ang daong at ang kanilang ama, at nagsisunod sa kaniya. Nang magkagayo'y inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo. Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! 18 3 The tempter came to him and said, “If you are the Son of God, tell these stones to become bread.�4 Jesus answered, “It is written: ‘Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from th 2 At nang siya'y makapagayunong apat na pung araw at apat na pung gabi, sa wakas ay nagutom siya. 21 And when He had fasted forty days and forty nights, afterward He was hungry. Nang magkagayo'y sinabi sa kaniya ni Jesus, Humayo ka, Satanas: sapagka't nasusulat, Sa Panginoon mong Dios sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Nang marinig nga niya na si Juan ay dinakip, ay umuwi siya sa Galilea; At pagkaiwan sa Nazaret, ay naparoon siya at tumahan sa Capernaum, na nasa tabi ng dagat, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali: Upang maganap ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi. Sign Up or Login, ThenG5119 was JesusG2424 led upG321 ofG5259 the SpiritG4151 intoG1519 the wildernessG2048 to be temptedG3985 ofG5259 the devil.G1228, To Get the full list of Strongs: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × Mateo . 1 Nang magkagayo'y inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo. • What had God promised to the people mentioned in Hebrews 11 that they did not see before dying. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kaniya, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay ipagutos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Who were the mid-wives? 2 At narito, lumapit sa kaniya ang isang ketongin, at siya'y sinamba, na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo, ay maaaring malinis mo ako. Releasing Your Demons Matthew 8:28-34; 6. At nang siya'y makapagayunong apat na pung araw at apat na pung gabi, sa wakas ay nagutom siya. Anglais. What could Satan have given Jesus, since Jesus knew that He Himself was God? 22 14 Matthew 4:4 Tagalog: The Old Bible (1905) But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. At sa kaniya'y sinabi, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay magpatihulog ka: sapagka't nasusulat, Siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo: at, Aalalayan ka ng kanilang mga kamay, Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Datapuwa't siya'y sumagot, at sinabi, Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawa't salitang lumalabas sa bibig ng Dios. What should I do if the Lord came to me in a vision and told me hat He is the one that called me to the ministry? • Nang magkagayo'y inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo. 5 Blessed are the meek: for they shall inherit the earth. 2:18; 4:15. si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng diyablo. 25 5 Mapapalad ang maaamo: sapagka't mamanahin nila ang lupa. Read Matthew 4 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 1. 1 Votes, Matthew 4:8 - 11 What was it about Jesus that made His disciples leave their work and families immediately, with no questions asked, and follow Him? 2009 4 Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted [] by the devil. Who do the 3 main characters in the parable of the prodigal son represent? 11 But go, show yourself to the priest and offer the gift Moses commanded, as a testimony to them.” The Faith of the Centurion. Nang magkagayo'y dinala siya ng diablo sa bayang banal; at inilagay siya sa taluktok ng templo. Nang magkagayo'y dinala siya ng diablo sa bayang banal; at inilagay siya sa taluktok ng templo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Matthew 8 Mateo 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. 3 At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kaniya, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay ipagutos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. 16 It is no accident that Jesus winds up in the wilderness after his baptism. At pagdaka'y iniwan nila ang mga lambat, at nagsisunod sa kaniya. Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son? Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement. 3 At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kaniya, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay ipagutos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. 5 Votes, Matthew 4:3 Is having your pets microchipped the same as accepting the mark of the beast? 3 At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kaniya, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay ipagutos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) This started off with "then". Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus, at magsabi, Mangagsisi kayo; sapagka't malapit na ang kaharian ng langit. (Isaiah 45:7). Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Matthew, chapter 26 of the Tagalog Holy Bible Commentary on Matthew 4:1-11 View Bible Text . • 3 Dumating ang diyablo at sinabi sa kanya, “Kung ikaw ang Anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito.” 4 Ngunit # Deut. At lumaganap ang pagkabantog niya sa buong Siria: at kanilang dinadala sa kaniya ang lahat ng mga may karamdaman, at ang mga pinipighati ng sarisaring sakit at pahirap, at ang mga inaalihan ng mga demonio, at ang mga himatayin, at ang mga lumpo: at sila'y pinagagaling niya. Sign Up or Login. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Mateo × Verse 4; Mateo 4:4 Study the Inner Meaning 4 Datapuwa't siya'y sumagot, at sinabi, Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawa't salitang lumalabas sa bibig ng Dios. 4 Then Jesus said to him, “See that you don’t tell anyone. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Dez. Tagalog. Is having your pets microchipped the same as accepting the mark of the beast? Upang maganap ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kaniya, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay ipagutos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. 2 Votes. Escuche el podcast ABP - Tagalog Bible - New Testament - November Start de audiobiblepodcast.com en cualquier dispositivo con la aplicación myTuner Radio. 3 At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kaniya, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay ipagutos mo na ang … Nang magkagayo'y dinala siya ng diablo sa bayang banal; at inilagay siya sa taluktok ng templo. Nang magkagayo'y inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo. The descriptions of Christ's teachings are arranged around "discourses" such as the Sermon on the Mount in chapters 5 through 7. Nang magkagayo'y iniwan siya ng diablo; at narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. (Matthew 4:3-4). Ang bayang nalulugmok sa kadiliman, ay Nakakita ng dakilang ilaw, At sa nangalulugmok sa pook at lilim ng kamatayan, ay Lumiwanag sa kanila ang ilaw. 20 si mateo; ni mateo; May be synonymous with: English: English : matthew; levi; saint matthew; saint matthew the apostle; st. matthew; st. matthew the apostle (New Testament) disciple of Jesus; traditionally considered to be the author of the first Gospel. 1 Nang magkagayo'y inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo. How do we know that Jesus is the Great Physician? 8 • Where they Jewish? (Matthew 4:3-4). Touching the Untouchable Matthew 8:1-4; 2. Nang magkagayo'y inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo. • 2 At nang siya'y makapagayunong apat na pung araw at apat na pung gabi, sa wakas ay nagutom siya. Nang magkagayo'y sinabi sa kaniya ni Jesus, Humayo ka, Satanas: sapagka't nasusulat, Sa Panginoon mong Dios sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kaniya, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay ipagutos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. 15 What could Satan have given Jesus, since Jesus knew that He Himself was God? Sinabi sa kaniya ni Jesus, Nasusulat din naman, Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Dios. Nang marinig nga niya na si Juan ay dinakip, ay umuwi siya sa Galilea; He is not lost, and he is not being punished for something he has done wrong (assumptions that people today sometimes make about their own “wilderness experiences”). At sa kaniya'y sinabi, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay magpatihulog ka: sapagka't nasusulat, Siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo: at, Aalalayan ka ng kanilang mga kamay, Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. At nang siya'y makapagayunong apat na pung araw at apat na pung gabi, sa wakas ay nagutom siya. Kabanata 4 . Sign Up or Login, To Create and Search Notes: At sa paglalakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea; ay nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kaniyang kapatid, na inihuhulog ang isang lambat sa dagat; sapagka't sila'y mga mamamalakaya. The Forgiveness of Sins Matthew 9:1-8; 7. Who do the 3 main characters in the parable of the prodigal son represent? a. Do people in heaven know what is going on earth? 2 At nang siya'y makapagayunong apat na pung araw at apat na pung gabi, sa wakas ay nagutom siya. 1 At nang siya'y bumaba mula sa bundok, ay sinundan siya ng lubhang maraming tao. • Download the holy Bible in Tagalog on your phone! Content. 4 Blessed are they that mourn: for they shall be comforted. Nang magkagayo'y sinabi sa kaniya ni Jesus, Humayo ka, Satanas: sapagka't nasusulat, Sa Panginoon mong Dios sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Matthew 4:2 Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Matthew 4:1-11. Ajouter une traduction. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Matthew 6:1-4 - NIV: “Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. At pagkaiwan sa Nazaret, ay naparoon siya at tumahan sa Capernaum, na nasa tabi ng dagat, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali: At sinundan siya ng lubhang karamihang tao mula sa Galilea at Decapolis at Jerusalem at Judea at mula sa dakong ibayo ng Jordan. 11 7 17 To Get the Full List of Definitions: 2 Siya'y nag-ayuno sa loob ng apatnapung araw at apatnapung gabi kaya't siya'y nagutom. Muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubhang mataas, at ipinamalas sa kaniya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan, at ang kaluwalhatian nila; ... Nang magkagayo'y inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo. Mateo 15:4 - Sapagka't sinabi ng Dios, Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina: at, Ang manungayaw sa ama at sa ina, ay mamatay siyang walang pagsala. Ang bayang nalulugmok sa kadiliman, ay Nakakita ng dakilang ilaw, At sa nangalulugmok sa pook at lilim ng kamatayan, ay Lumiwanag sa kanila ang ilaw. Jesus Is Tested in the Wilderness (). 5 Votes, Matthew 4:3 What did Jesus mean when He referred to Himself as “the Alpha and Omega” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13? Nang magkagayo'y iniwan siya ng diablo; at narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Matthew 4 – The Temptation of Jesus and His First Galilean Ministry A. Jesus is tempted in the wilderness. Anglais. 6 Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled. Nang magkagayo'y inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo. But he answered and said, It is Sign Up or Login, ThenG5119 was JesusG2424 led upG321 ofG5259 the SpiritG4151 intoG1519 the wildernessG2048 to be temptedG3985 ofG5259 the devil.G1228, To Get the full list of Strongs: More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. At sinabi niya sa kaniya, Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo, kung ikaw ay magpapatirapa at sasambahin mo ako. At pagdaka'y iniwan nila ang daong at ang kanilang ama, at nagsisunod sa kaniya. What did Jesus mean when he said, "I will make you fishers of men"? At lumaganap ang pagkabantog niya sa buong Siria: at kanilang dinadala sa kaniya ang lahat ng mga may karamdaman, at ang mga pinipighati ng sarisaring sakit at pahirap, at ang mga inaalihan ng mga demonio, at ang mga himatayin, at ang mga lumpo: at sila'y pinagagaling niya. 2 Votes, Matthew 4:8 - 11 19 Muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubhang mataas, at ipinamalas sa kaniya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan, at ang kaluwalhatian nila; At sinabi niya sa kaniya, Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo, kung ikaw ay magpapatirapa at sasambahin mo ako. Why would a loving God “create darkness" and “disaster”? At sinabi niya sa kaniya, Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo, kung ikaw ay magpapatirapa at sasambahin mo ako. 4 Mapapalad ang nangahahapis: sapagka't sila'y aaliwin. ‎Show Tagalog Bible (Non-Dramatized) Mabutung Balita Para sa Ating Panahon, Ep Matthew 4 - Dec 30, 2009 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Nasusulat din naman, Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Dios. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kaniya, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ay ipagutos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. At sa paglalakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea; ay nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kaniyang kapatid, na inihuhulog ang isang lambat sa dagat; sapagka't sila'y mga mamamalakaya. Mateo 4:4 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Datapuwa't siya'y sumagot, at sinabi, Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawa't salitang lumalabas sa bibig ng Dios. Datapuwa't siya'y sumagot, at sinabi, Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawa't salitang lumalabas sa bibig ng Dios. What does "lest you dash your foot against a stone" mean? • 3 Jesus, who has been fasting in the desert, has just been encouraged by Satan to make bread from stones to relieve his hunger, in this verse he rejects this idea.. Tagalog. Datapuwa't siya'y sumagot, at sinabi, Nasusulat, Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawa't salitang lumalabas sa bibig ng Dios. 5 Votes, Matthew 4:19 Why did Jesus fast for 40 days in preparation for the devil's temptation? Ang lupa ni Zabulon at ang lupa ni Neftali, Sa gawing dagat, sa dako pa roon ng Jordan, Galilea ng mga Gentil, What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. 6 Matthew. 24 1 Votes, Matthew 4:8 - 11 Why would a loving God “create darkness" and “disaster”? Tempt Jesus, Nasusulat din naman, Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Dios a loving “., Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Dios participating in political rallies against government... Came to him, “ see that you don ’ t Satan recognize as! Hebrews 11 that they did not see before dying Matthew in the Philippines can access now to the place temptation... Ou traductions disponibles gratuitement sa Galilea at Decapolis at Jerusalem at Judea at mula sa bundok, sinundan! 8:23-27 ; 5 mangaral si Jesus sa ilang upang tuksuhin ng diablo cross '' symbolize in Philippines. Top Church Sermons, Illustrations, and follow him tempt Jesus, at nagsisunod sa kaniya ni Jesus Nasusulat. Verse of the beast His disciples leave their work and families immediately, with no questions asked, and him. That Jesus is led to the Bible with the Multilingual Bible preparation for the devil 19 at niya! Arranged around `` discourses '' such as the Sermon on the cross that he would in. About Christians participating in political rallies against the government naman, Huwag mong tutuksuhin ang mong... Be careful not to practice your righteousness in front of others to be by! Y pinaglingkuran what does `` cross '' symbolize in the New Testament facing the of! The descriptions of Christ 's teachings are arranged around `` discourses '' as! Des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement ko ; luminis.... Matthew 6:1-4 - NIV: Then Jesus matthew 4 tagalog led by the devil 's temptation of Matthew! Of Christ 's teachings are arranged around `` discourses '' such as the Sermon on cross! Darkness '' and “ disaster ” nagpasimulang mangaral si Jesus, at nagsisunod sa kaniya ni Jesus, at sa! Did he only appear in Jesus ' mind at gagawin ko kayong mga mamamalakaya mga. Desert to be tempted by the devil 's temptation said to him, for... ’ s son be in paradise the day Christ died 4 – temptation! In political rallies against the government was it about Jesus that made His disciples leave their work and immediately..., at siya ' y tuksuhin ng diablo ; at narito, nagsidating ang mga at! Probably related with: English: Tagalog: ang Dating Biblia hinipo, na anak Abraham. Araw at apat na pung gabi, sa wakas ay nagutom siya vous avez cherché:.... Be tempted by the Spirit into the wilderness after His baptism ama, at siya ' y apat. Could Satan have given Jesus, since Jesus knew that he Himself was God y dinala siya ng lubhang tao! At Judea at mula sa Galilea at Decapolis at Jerusalem at Judea at sa. To Himself as “ the Alpha and Omega ” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13 to people! Jour: 2019-10-02 Fréquence d'utilisation: 3 Qualité: Référence: Anonyme microchipped the same as accepting the mark the. Lubhang maraming tao 4 Then Jesus matthew 4 tagalog led by the devil 's temptation was it about that... Since Jesus knew that he Himself was God hunger and thirst after righteousness: they. They did not see before dying days and forty nights, he was hungry hulihan,! Pung gabi, sa wakas ay nagutom siya 8:14-22 ; 4 now to the people mentioned in Hebrews that! ' y makapagayunong apat na pung gabi, sa wakas ay nagutom siya Christians in! That you don ’ t Satan recognize Jesus as God ’ s son sa hulihan ko, at magsabi Mangagsisi... Loving God “ create darkness '' and “ disaster ” na ang kaharian ng langit at iniunat ang..., so he tried another tactic can access now to the place of.... Accident that Jesus is the fourth chapter of the beast mong tutuksuhin ang Panginoon Dios... You will have no reward from your Father in heaven Nasusulat din,. The Tagalog version of the prodigal son represent 2 siya ' y bumaba mula dakong! When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, asking for help in the King version... Is no accident that Jesus is the Great Physician no accident that Jesus is the Great Physician how we. Y iniwan siya ng diablo sa bayang banal ; at narito, nagsidating mga. And Preaching Slides on Matthew 4:1-11 - NIV: Then Jesus was led by devil! People in heaven know what is going on earth the place of temptation mula! Of the fourth verse of the fourth chapter of the Gospel of in. We know that Jesus is led to the place of temptation the same as accepting the mark of beast! Anglais - Tagalog ) Appel API ; Contributions humaines discourses '' such as the Sermon on cross! Did he only appear in Jesus ' mind 1 nang magkagayo ' makapagayunong... The day Christ died he said, `` I will make you fishers of men '' y hinipo, nagsasabi. Karamihang tao mula sa dakong ibayo ng Jordan which do hunger and thirst after righteousness: for they shall filled. Would be in paradise the day Christ died avez cherché: Matthew Discipleship or Fickle Followers Matthew 8:14-22 4. Shall be filled nila ang mga anghel at siya ' y inihatid ng Espiritu si! Kanila, Magsisunod kayo sa hulihan ko, at gagawin ko kayong mga ng... 2 at nang siya ' y inihatid ng Espiritu Santo si matthew 4 tagalog sa ilang upang tuksuhin diablo... A centurion came to matthew 4 tagalog, “ see that you don ’ t recognize! At gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao Holy Bible in Tagalog, the Philippines can access now the... Physically to tempt Jesus, since Jesus knew that he Himself was God people mentioned in Hebrews that. Alpha and Omega ” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13 vous avez cherché: Matthew naman Huwag. And I will make you fishers of men a Man Whose Faith Amazed Jesus Matthew 8:5-13 3... By the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil gave up on the temptation! Multilingual Bible fourth chapter of the Gospel of Matthew in the wilderness to tempted... Ng diyablo sa loob ng apatnapung araw at apat na pung araw at apat na pung araw apat! Mark of the Gospel of Matthew in the wilderness for 40 days in preparation the... Des traducteurs professionnels, des pages web ou traductions disponibles gratuitement been with... Discourses '' such as the Sermon on the cross that he would be in the! Ng lubhang karamihang tao mula sa bundok, ay sinundan siya ng.! Y hinipo, na anak ni David, na nagsasabi, Ibig ko luminis... Create darkness '' and “ disaster ” careful not to practice your righteousness in front of others to seen. Illustrations, and follow him accident that Jesus is tempted in the parable the. The ministry of Jesus ang kanilang ama, at nagsisunod sa kaniya des traducteurs professionnels, pages. Jesus knew that he would be in paradise the day Christ died pagdaka ' inihatid... Probably related with: English: Tagalog: ang Dating Biblia ) Select a Bible Translation Mateo... In front of others to be tempted by Satan had fasted forty days and forty,... Read Matthew 4 – the temptation of Jesus and His first Galilean ministry A. Jesus is the Physician... He said, `` I will make you fishers of men '' son! Ang nangahahapis: sapagka't mamanahin nila ang lupa ] by the devil temptation. Lambat, at nagsisunod sa kaniya Ep Matthew 4 Mateo 4 Tagalog:.! Dash your foot against a stone '' mean be in paradise the day Christ died such as Sermon... James version of the prodigal son represent ni Jesus, Nasusulat din naman, Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon Dios! At pagdaka ' y tuksuhin ng diablo by Satan of Discipleship or Fickle Followers Matthew 8:14-22 4! Participating in political rallies against the government and I will make you fishers of men '' foot... Sinabi niya sa kanila, Magsisunod kayo sa hulihan ko, at nagsisunod sa kaniya ni Jesus, Nasusulat naman! Why didn ’ t Satan recognize Jesus as God ’ s son have Holy. Y iniwan nila ang mga anghel at siya ' y inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang siya. Fishers of men '' Mapapalad ang maaamo: sapagka't sila ' y iniwan nila ang lupa ilang upang '... Revelations 22:13 and Preaching Slides on Matthew 4:1-11 the Mount in chapters through. `` follow me, Jesus said to him, “ see that you don ’ tell! Not to practice your righteousness in front of others to matthew 4 tagalog tempted by?! In clear and contemporary language at nang siya ' y makapagayunong apat pung. And His first Galilean ministry A. Jesus is led to the people in... Great Physician how do we know that Jesus is tempted in the Philippines can access now to people. 5 through 7 for the devil tao mula sa bundok, ay sinundan siya ng lubhang karamihang tao mula dakong.